Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. Dominique Raadman Photography gevestigd te Doetinchem.
 2. Het Kvk-nummer van Dominique Raadman Photography: 76770907
 3. Definities:
 4. Opdrachtnemer is Dominique Raadman Photography.
 5. Opdrachtgever is een consument of onderneming die Dominique Raadman Photography aanstelt ten uitvoering van hetgeen dat men overeengekomen is.
 6. Overeenkomst is aanvaarding - van het door van Dominique Raadman Photography gedane aanbod - door opdrachtgever. De afspraken met betrekking tot een shoot worden te allen tijde vastgelegd in de offerteovereenkomst. Indien individuele afspraken zijn gemaakt, dan zal dit opgenomen worden in de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1.   De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dominique Raadman Photography gedane:
 2. Offertes
 3. Reclames
 4. Gesloten overeenkomsten
 5. Verrichte handelingen en rechtshandelingen in opdrachtgever
 6. Aanbiedingen
 7. Overige handelingen in naam van Dominique Raadman Photography
 8. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden.
 9. Indien de algemene voorwaarden worden gewijzigd zal de opdrachtgever - die hierdoor betroffen is - op de hoogte gesteld worden door Dominique Raadman Photography
 10. Dominique Raadman Photography wijst in beginsel de algemene voorwaarden van opdrachtgever af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden.
 11. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Dominique Raadman Photography de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden proberen uit te leggen.
 12. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig.
 2. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomst(en) worden in beginsel inclusief BTW weergegeven. Met uitzondering van offertes die voor ondernemingen bestemd zijn.
 3. Wanneer er een aanbod wordt uitgebracht aan opdrachtgever dan zal Dominique Raadman Photography ook de desbetreffende voorrijkosten of reiskosten vermelden.
 4. Wanneer opdrachtgever eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig.
 5. Aanbiedingen en/ of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, termijn & uitvoering

 1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Dominique Raadman Photography en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door opdrachtgever.
 2. Het aanbod wordt doorgaand schriftelijk gedaan middels een offerte.
 3. In beginsel is de geldigheid van de overeenkomst overeenkomstig hetgeen dat in artikel 3 lid 1 is bepaald.
 4. Na ondertekening van de overeenkomst door opdrachtgever zal Dominique Raadman Photography binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering.
 5. De termijn waarbinnen de dienst(en) in beginsel voltooid dien(t)/(en) te zijn, is in principe aan te merken als een indicatie termijn. Zo kunnen o.a. onvoorziene omstandigheden - in het uitvoeringsproces - invloed hebben op de termijn.

Artikel 5 Verplichting opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om Dominique Raadman Photography te voorzien van juiste en volledige informatie zodat Dominique Raadman Photography haar dienst optimaal kan uitvoeren. Hierbij dient men te denken aan:
 2.  Informatie zoals shootlocatie dienen tevens opgenomen te worden in de offerte overeenkomst evenals bijzonderheden tijdens het shooten.
 3.  Informatie met betrekking tot de bevalling, zoals aanvang.
 4. Tijdens de shoot dient opdrachtgever zich te houden aan de aanwijzingen die gegeven worden door Dominique Raadman Photography, indien opdrachtgever dit weigert dan behoudt Dominique Raadman Photography zich het recht voor de shoot te staken en de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 5. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade.
 7. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen.
 8. De opdrachtgever is verplicht aan te geven op de overeenkomst of hij/zij – uitdrukkelijk - akkoord is met het publiceren van de foto’s op social media.

Artikel 6 Wijzigingen en annulering

 1. Wanneer opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de Dominique Raadman Photography en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden.
 2. Indien opdrachtgever wenst de afspraak te verzetten, dan is dit slechts mogelijk indien hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de fotoshoot melding wordt gemaakt. Geschiedt een dergelijke melding niet tijdig, dan wordt de gereserveerde tijd met de daarbij behorende kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.Indien opdrachtgever niet op de overeengekomen datum op de afspraak verschijnt zal er een no-show vergoeding ter hoogte van 50% - van het overeengekomen bedrag – in rekening worden gebracht.
 3. Wanneer opdrachtgever wenst de overeenkomst te beëindigen, dan dient dit in principe schriftelijk te geschieden. In geval van een beëindiging van de overeenkomst hanteert Dominique Raadman Photography de volgende vergoedingstarieven:
 4. Ten aanzien van bruidsfotografie:
 5. Annulering tot 3 maanden voor aanvang van de shoot, wordt er geen vergoeding berekend en zal de aanbetaling worden teruggestort.
 6. Annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de shoot, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 15%
 7. Annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de shoot, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 25%.
 8. Annulering 1 maand voor aanvang van de shoot, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 50%
 9. Ten aanzien van geboorte reportage
 10. Annulering tot 3 maanden voor aanvang van de shoot, wordt er geen vergoeding berekend en zal de aanbetaling worden teruggestort.
 11. Annulering binnen 3 maanden voor aanvang van de shoot, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 15%
 12. Annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de shoot, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 25%
 13. Annulering 1 maand voor aanvang van de shoot of annulering in de overeengekomen stand-by periode, hierbij geldt een vergoedingsdrempel van 50%
 14. Dominique Raadman Photography kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen, deze verhoging kan ook worden doorgevoerd op reeds bestaande overeenkomsten. Opdrachtnemer mag haar prijzen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst verhogen echter wordt de consument dan wel in de gelegenheid gesteld om de overeenkomt binnen 14 dagen na de prijsverhoging te beëindigen. De ondernemer is na een prijsverhoging van minimaal 10% - op de in de overeenkomst overeengekomen som – gerechtigd de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen na de prijsverhoging.
 15. Indien Dominique Raadman Photography verhindert is op een shootdag, door bijvoorbeeld een oproep voor een geboorteshoot, dan zal er met de opdrachtgever een passende oplossing gerealiseerd worden in de vorm van een vervangend fotograaf of verplaatsing van de shoot.

Artikel 7 Opschorting

 1. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat Dominique Raadman Photography haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan.
 2. Wanneer Dominique Raadman Photography overgaat tot ontbinding of opschorting dan is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever.

Artikel 8 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk – ondanks eventuele verplaatsing van de shoot – is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Dominique Raadman Photography zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.
 2. Wanneer de dienstverlening (tijdelijk) zal worden stil gelegd, zullen de opdrachtgevers die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden.
 3. Ter aanvulling op artikel 7 kan Dominique Raadman Photography de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Dominique Raadman Photography gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
 4. Wanneer aan die opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
 5. Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
 6. Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever is aangevraagd.
 7. Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Dominique Raadman Photography op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc.
 8. Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde. En wanneer opdrachtgever of derden die in direct verband staan met opdrachtgever illegale praktijken uitvoeren of ondersteunen.
 9. Wanneer opdrachtgever niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.

 Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd, aan bijvoorbeeld zijde van Dominique Raadman Photography, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uit maken van de ongedaan making.

Artikel 9 Betaling, aanmaning & incassokosten

 1. Indien het bedrag dat overeengekomen is tussen partijen staat in de desbetreffende overeenkomst. Opdrachtgever dient na ondertekening van de overeenkomst binnen 7 dagen een aanbetaling te voldoen van 25%. Het resterende bedrag dient binnen 7 dagen na de geplande shoot voldaan te worden.
 2. Echter kan er ook een andere betalingsregeling getroffen worden, deze betalingsregeling dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen Dominique Raadman Photography en opdrachtgever dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gegeven termijn(en). Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.
 4. Wanneer er een shootdag wordt georganiseerd op locatie, waarbij kosten voor de huur van de locatie betaald dienen te worden, dan dient de opdrachtgever voorafgaand aan de shooting de factuur m.b.t. de huur in zijn geheel voldaan te hebben, dit staat los van de betalingsregeling, zoals opgenomen in artikel 9 lid 1.
 5. Indien de opdrachtgever alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten, het overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 7. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
 8. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
 9. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
 10. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775. De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen Dominique Raadman Photography (opdrachtnemer) en opdrachtgever - ten aanzien van hun dienstverlening – behoort in beginsel tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Dominique Raadman Photography – in het hierboven genoemde kader - nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Dominique Raadman Photography ondanks lid 1 aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW). Wanneer sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente factuur (excl. BTW) voor opdrachtgever.
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Dominique Raadman Photography op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Dominique Raadman Photography wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. Fotorapportages waarbij schade kan ontstaan – denk o.a. aan cakesmash, paintshoots en soortgelijke shoots waarbij de kans op schade aanzienlijk groter is – geschieden op eigen risico van opdrachtgever.
 6. De fotograaf zal geleverde beelden maximaal 6 maanden bewaren en is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan de opdrachtgever geleverd heeft. De opdrachtgever moet zelf voor een back- up van geleverde fotobestanden zorgen.
 7. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten.
 8. Wanneer nakoming door Dominique Raadman Photography blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Dominique Raadman Photography hierop deugdelijk kan reageren.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Dominique Raadman Photography voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Dominique Raadman Photography. Verder vrijwaart opdrachtgever Dominique Raadman Photography voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de verleende dienst van Dominique Raadman Photography.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Dominique Raadman Photography. Hierbij valt o.a. te denken aan:
 2. Afbeeldingen
 3. Portfolio materiaal
 4. Adviezen
 5. Moodboards
 6. Ontwerpen
 7. Offertes
 8. Modelstukken
 9. Rapportages
 10. Informatie van website
 11. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Dominique Raadman Photography met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.
 12. Opdrachtgever zal de ontvangen foto’s niet zelfstandig bewerken en/of de foto’s delen op Social media zonder het logo/ watermerk van Dominique Raadman Photography of een naamsvermelding.

Artikel 12 Druk & zet fouten

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Dominique Raadman Photography.

Artikel 13 Wijzigingen algemene voorwaarden

De eigenaar van Dominique Raadman Photography is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Privacy

Bij Dominique Raadman Photography wordt er veel waarde gehecht aan uw privacy. In het privacy statement kunt u zien welke gegevens Dominique Raadman Photography van u verwerkt en hoe Dominique Raadman Photography hiermee omgaat. Deze is te vinden op www.dominiqueraadmanphotography.com

Artikel 16 Overige bepalingen

 1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst.
 2. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en Dominique Raadman Photography zal men in eerste instantie in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 3. Indien gewenst kan Dominique Raadman Photography in overleg met opdrachtgever een fotoproduct bestellen. Hierbij geldt – naar voorwaarden van de leverancier - dat maatwerk producten niet geretourneerd kunnen worden, opdrachtnemer begrijpt dit en gaat hiermee akkoord. Voor overige voorwaarden m.b.t. garantie etc. wordt verwezen naar de Algemene voorwaarden van de leverancier van de fotoproducten.
 4. De kosten met betrekking tot de fotoproducten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer start pas aan het ontwerp als de desbetreffende kosten zijn voldaan.
 5. Voorafgaand aan de productie van het fotoboek wordt de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om een digitale variant te beschouwen. In totaal zijn er 3 mogelijkheden om voorafgaand wijzigingen door te geven. Indien er aanvullende of afwijkende voorwaarden worden gehanteerd zullen deze opgenomen worden in de overeenkomst.
 6. Indien opdrachtgever zijn keuze niet binnen 14 dagen - met betrekking tot het materiaal dat in het album moet – doorgeeft zal opdrachtnemer het desbetreffende materiaal van het album zelfstandig samenstellen en hierbij zal geen rekening gehouden kunnen worden met de wensen van de opdrachtgever.
 7. Coulance regeling, mocht opdrachtgever onverhoopt in strijd handelen met artikel 5 dan kan opdrachtnemer de coulanceregeling toepassen.
 8. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Tevens kunnen cadeaubonnen niet geretourneerd worden.
 9. Het verzilveren van een cadeaubon dient opgenomen te worden in de overeenkomst onder het kopje eventuele bijzonderheden.